OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

GMINNO - MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,

SPORTU I REKREACJI W BOLKOWIE

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Gminno - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez, wykonania innych zadań i przedsięwzięć Gminno - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GMINNO - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BOLKOWIE, reprezentowany przez p.o. dyrektora Bogusława Krukowskiego, mieszczący się pod adresem: ul. Szpitalna 16, 59‑420 Bolków, tel. (75) 74 13 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy w siedzibie ośrodka lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a)    wykonywania zadań statutowych w oparciu o zgodę uczestnika na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b)    wykonania przepisów prawa  i innych prawnych obowiązków, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)    dążenia do zawarcia umów i ich wykonywania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d)    przetwarzania nieodzownego dla realizacji celów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych (art. 9 ust.2 lit. f RODO) ,

e)    w celu promocji i marketingu usług oferowanych przez administratora – (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie przetwarzanie. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany otrzymywaniem takich informacji, proszę o przesłanie na adres e-mail zgody o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów promocji Administratora oraz oświadczam, że uzyskałem stosowne informacje w tym zakresie zgodnie z RODO”.

2. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach promocji Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e‑mail (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)  dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;

b)  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c)  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

d)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

e)  jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres administratora zgodnie z art. 17 RODO;

f)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

uczestników spotkań i uroczystości oraz

wydarzeń o charakterze publicznym organizowanych

przez Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,

Sportu i Rekreacji w Bolkowie

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, tel. (75) 74 13 431, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      Administrator powołał  inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się osobiście w siedzibie administratora, przy ul. Szpitalnej 16, 59-420 Bolków lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 698642854.

3)      Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko osób biorących udział w spotkaniach oraz uroczystościach oraz organizowanych przez administratora a także wizerunku osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych.

4)      Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu imprez, wykonywania zadań statutowych GMOKSiR w Bolkowie.

5)      Udział w spotkaniach i uroczystościach oraz organizowanych przez administratora wydarzeniach o charakterze publicznym jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych o których mowa w pkt. 3) – art. 6 ust. 1 lit. a) i 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia. Przetwarzanie następuje również zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora.

6)      W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4), Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

7)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

8)      W związku z przetwarzaniem przez Administratoradanych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)      dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator,

b)      sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c)      ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

e)      jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres Administratora zgodnie z  art. 17 RODO.

 

9)       Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia.

10)  W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

11)  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia

12)  Podanie danych jest dobrowolne.

13)  Państwa dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

 

Wyszukiwarka

Przydatne łącza

BIP

www.bolkow.pl

Dolnośląska Kultura i Sztuka

Kultura dostępna

Towarzystwo Miłośników Bolkowa

Gimnazjum w Bolkowie

Zamek Bolków

Biblioteka Publiczna

Castle Party

 

 

 

Nowości na stronie

Wpisany 09/04/2020, 10:04 przez flaco
centrum-usmiechu-fruktaki-show   Wkręcamy w kulturę najmłodszych. Dzisiaj w ramach cyklu PYTANIE czy WYZWANIE. Co wspólnego ma Sum z matematyką? Okazuje się, że...
Wpisany 08/04/2020, 09:47 przez rabo
  CENNIK SALI SIŁOWO-RUCHOWEJ: - wstęp jednorazowy - 5 zł - karnet tygodniowy - 10 zł - karnet miesięczny - 40...
Wpisany 08/04/2020, 09:46 przez rabo
  REGULAMIN SALI SIŁOWO – RUCHOWEJ  Sala siłowo – ruchowa mieści się w budynku administracyjno-biurowym Szkoły...
Wpisany 06/04/2020, 12:16 przez flaco
konkurs-rozstrzygniety-jak-dobrze-znasz-polskie-kino   Uwaga !!! Konkurs filmowy "JAK DOBRZE ZNASZ POLSKIE KINO" został rozstrzygnięty. Zwycięzcy to Paweł Cabała i Kacper...
Wpisany 02/04/2020, 13:11 przez flaco
jak-dobrze-znasz-polskie-kino     UWAGA! Konkurs skierowany jest tylko do mieszkańców gminy Bolków   „JAK DOBRZE ZNASZ...

Kalendarz wpisów