Ogółem w Kiermaszu Bożonarodzeniowym uszestniczyło 33 wystawców. W konkursie na "Najsmaczniejsze Krokiety Świąteczne I miejsce zająło KGW Kaczorów, II miejsce - Przedszkole Samorządowe w Bolkowie, III miejsce - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Niezapominajka". Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki. Wszystkim  serdecznie dziękujemy za udział oraz wspaniąłą zabawę.

 

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Bolków.
Został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Bolkowie pod poz. I/2/2000 w dniu 17.03.2000 r. Z chwilą wpisu uzyskał osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych i statutu Ośrodka.
Siedzibą Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie jest Dom Kultury przy ul. Szpitalnej 16, a terenem jego działania miasto i gmina Bolków.
W skład Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie wchodzą:
- Dom Kultury przy ul. Szpitalnej 16 w Bolkowie,
- Ośrodek Wypoczynku Świątecznego przy ul. Polnej 19 w Bolkowie,
- Świetlice wiejskie w Kaczorowie, Płoninie, Wolbromku, Sadach Górnych, Jastrowcu, Lipie, Wierzchosławicach, Świnach, Starych Rochowicach, Mysłowie i Grudnie.
Podstawowym celem działalności GMOKSiR w Bolkowie jest realizacja zadań samorządowych w zakresie kultury na terenie jego działania. Realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy i miasta.

 

Opracował: Bogusław Krukowski

Miasto i okolice od czasów dawnych do dziś.


W zmierzchłych czasach okolice górnego biegu Nysy Szalonej zalegała odwieczna nieprzebyta puszcza. Wolny od niej, prawdopodobnie, dolny brzeg rzeki pozwalał na osiedlanie się. Nad rzekami powstawały, więc pierwsze osady i obronne grody. Niewiele zachowało się śladów z okresu wczesnego średniowiecza, dotyczących, istnienia Bolkowa. Można jednak przypuszczać, że już w XI, XII wieku na jednym z wyższych wzgórz, pojawił się mały grodek warowny, przypominający późniejsze zamki feudalne.
Poza wykopaliskami i źródłami pisanymi, wczesnośredniowieczne osadnictwo na terenie późniejszego miasta Bolkowa potwierdza dokument z 1276 roku; mówi on o istnieniu miasta pod nazwą Gaj.
Bolków położony był bezpośrednio w punkcie przecięcia się nowych dróg handlowych. Coraz więcej ludzi osiedlało się w nowej osadzie targowej. Miasto rozłożyło się na południowo- wschodnim stoku wzgórza. Na najwyższym wzniesieniu wybudowano zamek. Można, więc przypuszczać, że Bolków ulokowany został jako miasto na prawie niemieckim około 1250 roku. Nazwę swoją otrzymuje jednak dopiero w 1318 roku od księcia Bernarda, dla uczczenia nie żyjącego już Bolka I zw. Surowym.
Rozwojowi miasta sprzyjało położenie. Tędy wiódł szlak handlowy z Czech przez Sudety. Przełęczą Lubawską do Kotliny Kamiennogórskiej, a stąd pomiędzy Bobrem a Nysą Szaloną do Bolkowa. Tutaj dzielił się na dwie odnogi; jedna przez Strzegom do Wrocławia druga przez Świebodzice i ze Świdnicy do Wrocławia. Na początku XV wieku Bolków, dobrze zagospodarowane miasta, przeżywał rozkwit. Obok wielu murowanych budynków użyteczności publicznej (ratusz, młyn, winiarnia), posiadał sporo domów mieszkalnych zbudowanych z cegły. Całe miasto otoczone było murami obronnymi. Przed Bolkowem otworzyły się nowe rynki zbytu, co przyczyniło się do szybkiego bogacenia się mieszczan, a tym samym do wzrostu znaczenia politycznego miasta. Ludność zaczęła się rozwarstwiać na bogatych kupców, rzemieślników i drobnych handlarzy; rosła liczba pospólstwa i biedoty; robotnicy tzw. luźni ludzie i żebracy. Ten ówczesny plebs miejski szybko zaczął się uaktywniać i występować przeciwko patrycjatowi i jego organom - radom miejskim.
Życie, rozwój państw i miast uwarunkowane są nie tylko stosunkami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi, ale także czynnikami naturalnymi. Dają one o sobie znać dzisiaj, nękały ludzkość w minionych czasach. Bolków, tak jak wszystkie ośrodki miejskie, przeżywał liczne klęski, hamujące rozwój miasta. W XVI i XVII wieku miasto przeżyło wiele klęsk elementarnych, które na długie lata spowodowały kres jego świetności. Lecz życie nie znosi próżni. Miasto stanęło przed problemem odbudowy i dźwignięcia się z ruin gospodarki. Stopniowa poprawa warunków gospodarczych zaczyna się dopiero po 1800 roku. Bolków odzyskuje znów swoje znaczenie. Ożywia się ruch budowlany, w przyśpieszonym tempie rozwijają się przedmieścia. Wzrasta liczba mieszkańców w 1880 roku wynosi już ok. 2700. W 1902 roku założono w mieście szkołę rolniczą. W 1905 w mieście istniała już rolnicza szkoła gospodarstwa domowego, instytut dla dobrze urodzonych panien i gimnazjum dla chłopców.
Na początku XX wieku powstaje Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, działa założone w 1913 roku muzeum regionalne, wydaje się lokalne czasopismo ilustrowane. Na początku XX wieku działa również urodzony w 1864 roku miejscowy poeta, nauczyciel szkolny, Fedor Sommer. Po raz pierwszy w 1913 roku wystawia się w mieście widowisko historyczne, między innymi jego autorstwa, korzystając z okazji rocznicy objęcia rządów przez Wilhelma II. W 1925 roku w mieście działały cztery związki ojczyźniane: Związek Popierania Wzrostu Ruchu Turystycznego, Związek Karkonoski, Związek Upiększania, Towarzystwo Opieki nad Ojczyzną. Słynny bolkowski instytut dla dobrze urodzonych panien jest już w tym czasie przejęty przez państwo i przekształcony w szkołę średnią. W czasie działań wojennych w 1945 roku Bolków tylko nieznacznie ucierpiał. Szczęśliwie ocalało kilka zabytków średniowiecznej architektury, zwłaszcza kościół parafialny, oraz szereg mocno poszczerbionych kamieniczek obok ratusza, nieźle zachowały się także ruiny trzynastowiecznego zamku.
Ósmego maja 1945 roku Bolków był wolny. Pierwszy po wojnie burmistrz, kapitan Jerzy Lamot zaczął organizować nowe życie, przywracając ład i porządek w mieście. A oto jak, sam wspomina tamte lata: W 1945 roku rozkazem Szefa Oddziału Personalnego Naczelnego Dowództwa WP zostałem jako były kapitan II Armii Wojska Polskiego zdemobilizowany i skierowany do dyspozycji Dowódźtwa Okręgu Wojskowego w Katowicach stąd przydzielono mnie do ekipy oficerskiej dla organizowania administracji na Ziemiach Zachodnich. Powierzono mi obowiązki burmistrza miasta Bolkowa z dniem 16.XI. 1945 roku miasto po wielowiekowej niewoli wróciło na łono Macierzy i otrzymało pierwszego burmistrza polskiego z ramienia polskiej władzy ludowej
(A. Jóźwicki, Pierwszy Burmistrz Bolkowa. Poglądy l 5. 07 1967, s. 7.)
W chwili wyzwolenia przebywali w mieście tylko ci Polacy, którzy wywiezieni tutaj na przymusowe roboty, zdołali przetrwać czasy hitleryzmu. Niektórzy z nich zostali, i jako pierwsi objęli we władanie znowu polski Bolków. Do miasta napływali ludzie z różnych stron kraju, a także i Europy. Jako pierwsi pojawili się wprost z frontu ludzie w żołnierskich mundurach, jeńcy wojenni oraz ludzie w pasiakach, którzy przeszli gehennę hitlerowskiej kaźni w Grosa - Rosen. Od kwietnia 1945 roku do Bolkowa zaczęli przyjeżdżać członkowie grup operacyjnych. Ten na ogół zdrowy trzon osadniczy tworzyli aktywiści partii politycznych, którzy docierali na ziemie zachodnie z pobudek ideowych i patriotycznych. Stosunkowo liczną grupę stanowiła ludność z różnych stron Polski, kierowana tutaj w ramach akcji osadniczej, wśród nich repatrianci m.in. z Wilna i zza Buga.
W Bolkowie osiedlano się chętnie. Miasto nie uległo prawie zniszczeniu, istniały duże możliwości zatrudniania odbudowującym się przemyśle i rzemiośle, a także w handlu; ponadto było wyludnione. W latach 1945 - 1947 szybko uruchomiono ważniejsze obiekty przemysłowe, zorganizowano muzeum w zamku jako Oddział Muzeum Śląskiego we Wrocławiu oraz Ośrodek Wiedzy o Ziemiach Zachodnich prowadzony przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Ze względu jednak na to, że Bolków utracił dawną funkcję handlową i uzdrowiskową oraz przestał być ośrodkiem administracji terytorialnej, dopiero w 1957 roku przystąpiono do modernizacji i rozbudowy miasta. Zrewaloryzowano stare kamieniczki, uruchomiono placówki społeczno - kulturalne, oddano do użytku sporo nowych mieszkań. 
Symbolem nowoczesności w latach osiemdziesiątych Bolkowa była duża, malowniczo położona Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego, inauguracyjne otwarcie nastąpiło 01.09.1980 roku. W wyniku planu czterech reform (1999), w tym reformy oświaty przeprowadzono podział szkoły na Szkołę Podstawową i Gimnazjum. W 2001r. dyrektor szkoły gimanzjalnej, mgr Sabina Jeżowska wraz z Radą Pedagogiczną ogłosiła konkurs na patrona szkoły. Dnia 16 października 2004r. szkole nadano imię Rycerstwa Polskiego. Wcześniej, bo 21.07.1979 roku, otwarto obok szkoły, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z salą widowiskową na 240 miejsc, salonem wystawowym i kawiarnią.
Dziś Gmina Bolków obejmuje swoim zasięgiem: miasto Bolków liczące 5 683 mieszkańców oraz 17 wsi, w których zamieszkuje 5 651 ludzi. Tak, więc, gmina liczy ogółem ponad 11 000 mieszkańców. Na rozległym terenie Pogórza Bolkowskiego położone są wioski, które należą do Gminy Bolków. Zaludnienie tych wsi jest bardzo zróżnicowane. Są wsie liczące ok. ponad sto gospodarstw, ale są i takie, które liczą zaledwie kilka, kilkanaście gospodarstw. Do dużych wsi zaliczają się; Kaczorów, Lipa, Sady Górne i Dolne, Wolbromek, Wierzchosławice i Mysłów zaś do bardzo małych:Wierzchosławiczki, Półwsie, Muchówek, Grudno, Gorzanowice i Nowe Rochowice.
Pozostałe wsie średniej wielkości, tzn.ok. 60 gospodarstw. 

Opracował: Bogusław Krukowski
_____________________

Bibliografia:

Jóźwicki A.: Pierwszy Burmistrz Bolkowa. Poglądy 1976 s.7 
Szoka H.: Bolków od zarania dziejów do czasów nowożytnych. Rocznik Jeleniogórski 1986 s. 59 - 81 

 

Wyszukiwarka

Przydatne łącza

BIP

www.bolkow.pl

Dolnośląska Kultura i Sztuka

Kultura dostępna

Towarzystwo Miłośników Bolkowa

Gimnazjum w Bolkowie

Zamek Bolków

Biblioteka Publiczna

Castle Party

 

 

 

Nowości na stronie


Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /www/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1113
Wpisany 19/01/2022, 08:43 przez flaco
karnawal-w-starych-rochowicach  
Wpisany 19/01/2022, 08:40 przez Joel
styczen  
Wpisany 12/01/2022, 11:45 przez Joel
kino-za-rogiem-styczen  
Wpisany 17/12/2021, 15:22 przez Joel
weekend-w-kinie    
Wpisany 15/12/2021, 15:22 przez Joel
W związku z rozwijającą się kolejną falą pandemii oraz Decyzją Ministerstwa Zdrowia - od 15 grudnia wchodzą w życie nowe obostrzenia covidowe – w...

Kalendarz wpisów

Styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6